Компетентісний зміст освіти

1.    Компетентнісний зміст освіти
Бібліографічний покажчик

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Освіта України. – 2004. - №5.
Зміст “базової та повної середньої освіти створює передумови… для формування соціальної, комунікативної, комп’ютерної та інших видів компетентності учнів”
Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи – К.: Початкова школа, 2002.
Виокремлено основні групи компетентностей:
-     соціальні
-     полікультурні
-     комунікативні
-     інформаційні
-     саморозвитку та самоосвіти
Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи // Директор школи. – 2002. - №1.
Провідний освітянський концептуальний документ серед основних завдань загальноосвітньої школи визначає виховання “національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості”
Концепція профільного навчання в старшій школі // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2003. - №24.
Серед основних завдань профільного навчання старшої  школи в нашій державі виокремлено “формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технологічної компетенцій учнів на допрофесійному рівні…”
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Директор школи. – 2000. - №39-40.
Виокремлено основні групи компетентностей:
-          соціальні
-          полікультурні
-          комунікативні
-          інформаційні
-          саморозвитку та самоосвіти
-          продуктивної творчої діяльності
Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2000. - №19.
Подано визначення компетентності як загальної здатності, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, нахилах, здобутих завдяки навчанню
Андреев А.Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыты философско-методического анализа // Педагогика. – 2005. - №4. – С.19-27.
Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной парадигме // Педагогика. – 2003. - №10. – С.8-14.
Бондар С. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів // Біологія і хімія в школі. – 2003. - №2.
Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Парадигмальный подход и разработка содержания ключевых педагогических компетенций // Педагогика. – 2004. - №10. – С.23-31.
Борисов П.П. Компетентностно-деятельный подход и модернизация содержания общего образования // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2003. - №1. – С.58-61.
Браташ Н. Особистість ХХІ століття – яка вона?: [Проблеми соціалізації та самореалізації молоді] // Завуч (Шкільний світ). – 2003. - №33. – С.3-4.
Войтко Г.Ю. Ключові сили і впевненості // Освіта. – 2003. - №40-41. – С.10.

Основні компетентності згідно з завданнями Ради Європи

Гушлевська І. Поняття компетентності у вітчизняній та зарубіжній педагогіці // Шлях освіти. – 2004. - №3. – С.22-24.
Дахин А.Н. Содержание образования как культуросообразная модель жизнедеятельности // Педагогические технологии. – 2004. - №2. – С.3-14.
Єрмаков І. Навчання і компетентність: пошуки сенсу і змісту // Завуч (Шкільний світ). – 2005. - №19. – С.3-4.
Захарова О. Учит ли школа компетенциям? // Лицейское и гимназическое образование. – 2003. - №5. – С.8-17.
Иванова Т.В. Компетентностный подход к разработке стандартов для 11-летней школы: анализ, проблемы, выводы // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2004. - №1. – С.16-20.
Карпенко О.М. К вопросу о компетентностном подходе в российском образовании // Инновации в образовании. – 2004. - №6. – С.5-13.
Клепко С.Ф. Дилема “факти-компетентності” [I1] // Укравління освітою. – 2005. - №17. – С.2-3.
 Клепко С.Ф. Компетенізація освіти: обмеження та перспективи // Завуч (Шкільний світ). – 2005. - №19. – С.6-13.
Ковганич Г. Майбутнє – у твоїх руках: Модульна програма // Завуч (шкільний світ). – 2005. - №19. – С.28-29.

Компетентнісний зміст освіти

Ковганич Г. Робота педагогічного колективу над науково-методичною проблемою // Завуч (Шкільний світ). – 2005. - №19. – С.19-21.

Компетентнісний зміст освіти. Науково-методична проблема школи

Компетентностный подход: Выдержки из сборника // Физика (Первое сентября). – 2002. - №46. – С.1-2.
Компетентності та компетенції: До визначення понять в українському педагогічному контексті // Відкритий урок. – 2004. - №17-18. – С.13-17.
Кондакова А.М, Модели образовательного выбора и ведущие компетентности как образовательные ресурсы для развития личности, общества и государства // Мир психологии. – 2004. - №2. – С.230-235.
Коробка Л. Яким бути випускнику? // Завуч (Шкільний світ). – 2005. - №19. – С.17-19.
Корсакова О., Трубачова С. До проблеми змісту сучасної  шкільної освіти // Біологія і хімія в школі. – 2002. - №6.
Мельник Е.В. Содержание коммуникативной компетентности педагога // Психология и школа. – 2004. - №4. – С.36-42.
Овчарук О. Ключові компетентності: європейське бачення // Управління освітою. – 2003. - №15-16. – С.6-9.
Овчарук О. Напрями реформування змісту освіти: загальноєвропейські підходи до формування компетентнісно орієнтованого змісту шкільної освіти // Відкритий урок. – 2004. - №7-8. – С.54-57.
Охріменко І.В. Технології розвитку конкурентноспроможної особистості в умовах суспільно-ринкових відносин // Управління школою. – 2005. - №5. – С.14-17.
Погоріла І. Педагогіка життєтворчості – концептуальна основа виховних систем // Вересень. – 2004. - №1-2. – С.60-69.
Пометун О. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти // Рідна школа. – 2005. - №1. – С.65-69.
Пригоровська Л.В. Соціалізація індивіда – важлива складова розвитку особистості // Педагогіка і психологія. – 2003. - №2. – С.112-119.
Родигіна І. Діяльнісний підхід до формування базових компетентностей учнів // Біологія і хімія в школі. – 2005. - №1.
Родигіна І. Проблематика компетентнісного підходу до навчання у вітчизняній педагогічній літературі // Директор школи (Шкільний світ). – 2005. - №33. – С.15-17.
Родигіна І. Реалізація компетентнісного підходу до навчання (управлінський аспект) // Освіта і управління – 2004. – Т.7, №3/4. – С.18-22.
Савенко А. Аспекты компетентности // Директор школы. – 2004. - №6. – С.40-48.
Сергеев И.С. Как реализовать компетентностный подход в обучении // Преподавание истории и обществознания в школе. – 2004. - №3. – С.29-39.
Сидоренко О.Л. Освіта як чинник формування стратегії життєвого успіху // Педагогіка і психологія. – 2002. - №4. – С.75-81.
Сібіль О. Компетентність випускника школи // Сільська школа України. – 2005. - №7. – С.31-32.
// Завуч (Шкільний світ). – 2005. - №2. – С.30-31.
Сохань Л.В. Цінність життя. У чому вона? // Освіта. – 2003. - №40-41. – С.7.

Педагогіка життєтворчості

Степанов Ф., Кузьміна Н. Базові компетенції сучасної людини // Завуч (Шкільний світ). – 2002. - №29. – С.4.
Тарабанова Т. Социализация учащихся: самоактуализация… // Учитель. – 2003. - №3. – С.20-21.
Трубачева С., Корсакова О. Зміст шкільної освіти як основа забезпечення соціалізації особистості // Шлях освіти. – 2002. - №2. – С.6-9.
Тубельский А.Н. Как возможен переход к компетентностно направленному содержанию образования // Відкритий урок. Математика. – 2003. – Вип.6. – С.23-28.
// Відкритий урок. – 2004. - №11-12. – С.36-63.
Тубельський О. Взаємодія вчителів у розробці компетентнісного підходу до змісту освіти, або Експериментальні педагогічні команди // Управління освітою. – 2004. - №17. – С.6-7.
Филатова Л.О. Компетентностный подход к построению содержания обучения как фактор развития преемственности школьного и вузовского образования // Дополнительное образование. – 2005. - №7. – С.9-11.
Філь Т.М. Оновлення змісту освіти: Терміново, але не поспіхом // Освіта. – 2003. - №40-41. – С.9

Компетентнісно-орієнтована освіта

Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования // Народное образование. – 2003. - №2.
Центр відліку – дитина: Про виховання як розширення можливостей компетентного самовизначення особистості // Шкільний світ. – 2003. - №33. – С.5-8.
Чернишова Р., Андрюханова В. Мета сучасної школи – компетентність // Директор школи. – Україна. – 2001. - №8.
Шишов С.Е., Агапов И.Г. Компетентностный подход к образованию: прихоть или необходимость? // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2002. - №2. – С.58-62.
Шишов С. Компетентностный подход в образовании: международный аспект // Відкритий урок. – 2004. - №17-18. – С.20-21.
Шишов С. Понятие компетенции в контексте качества образования // Дайджест педагогічних ідей та технологій. – Школа-парк. – 2002. - №3.
Ярулов А.А. Формирование культуры социальной компетентности школьников // Школьные технологии. – 2005. - №2. – С.97-123.
2.        Базові компетентності учнів
Барановська О. Інформаційні компетентності – випускникам школи ХХІ століття // Завуч (Шк. світ). – 2005. - №4. – С.21-29.
Барановська О. Інформаційні компетентності – обов’язковий актив учня сучасної школи // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. - №2. – С.67-71.
Барановська О. Інформаційні компетентності учнів як дидактична категорія // Біологія і хімія в школі. – 2004. - №6. – С.32-34.
Бастун Н., Красновський В. Життєва компетентність учнів // Психолог. – 2002. - №7. -  С.3-5.
Бєлєнок О. Про шляхи формування життєвої компетентності старшокласників в умовах кризового суспільства // Вересень. – 2004. - №1-2. – С.74-77.
Божович Е.Д., Шепка Е.Г. Возможности и ограничения коммуникативной компетенции подростков // Психол. наука и образование. – 1999. - №2. – С.64-76.
Вальфовська Т.О. Визначення рівня сформованності інтерактивних умінь особистості на етапах соціалізації // Педагогіка і психологія. – 2003. - №3-4. – С.141-148.
Вальфовська Т.О. Комунікативна компетентність молоді як одна з передумов досягнення життєвої мети // Шлях освіти. – 2001. - №3. – С.13-16.
Волобуєва Т.Б. Розвиток творчої компетентності школярів. – Х.: Видав група “основа”, 2005. – 112 с. – (Б-ка журн. “Управління школою”; Вип. 3(27).
Всеукраїнська науково-практична конференція “Крок за кроком до життєвої компетентності та успіху”: Рекомендації // Освіта. – 2003. - №45. – С.11.
Гелбутівська Т. Алгоритм розвитку життєвої компетенції // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. - №3. – С.57.
Гера Р.Д. Формирование гражданско-правовых компетенций школьников в современных общественно-политических и социальных условиях // Образование в современной школе. – 2005. - №4. – С.25-31.
Гончарова-Горянська М. Соціальна компетентність: поняття, зміст, шляхи формування в дослідженнях зарубіжних авторів // Рідна школа. – 2004. - №7-8.
Гусев А. Воспитание социальной компетентности  у воспитанников детского дома // Учитель. – 2003. - №6. – С.12-15.
Єрмаков І.  Людина  - міра всіх речей: Життєтворчі аспекти освітньо-реабілітаційного простору // Управління освітою. – 2003. - №2. – С.8-9.
Єрмаков І. На шляху до себе: (Життєтворчість) // Шк. світ. – 2005. -№37. – С.1-4.
Єрмаков І. Освіта і життєва компетентність для ХХІ століття // Завуч (Шк. світ). – 2005. - №19. – С.13-16.
Єрмаков І.Г., Пузіков Д.О. Розвивати життєву компетентність // Шк. світ. – 2—5. - №37. – С.5-13.
Єрмакова І., Шевцова С. Освіта і цивілізаційна компетентність // Вересень. – 2004. - №1-2. – С.29-49.
Жданова Т. Розвиток валеологічної компетентності у сфері “Я і здоров’я” // Відкритий урок. – 2004. - №7-8. – С.48-50.
Зарецкая И. Цель воспитания – личность, готовая к взаимодействию со средой // Директор шк. Россия. – 2003. - №1. – С.33-42.
Звєрєва І. Розробка та впровадження програм з навчання життєвим навичкам: міжнародні і вітчизняні  підходи // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. - №4. – С.53-57.
Зимняя И. Ключевые компетентности – новая парадигма результата образования // Дайджест пед. ідей та технологій. – 2004. - №1-2. – С.11-14; №4. – С.18-33.
Калениченко О. Ключові  компетенції самовизначення молоді у 12-річній  школі // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. - №3. – С.61-62.
Калинина Н.  Представления школьников о социаль\ной компетентности // Педагогическая диагностика. – 2004. - №2. – С.154-158.
Калінін В. Крізь  призму соціокультурного контексту: Формування соціокультурної  компетенції учнів загальноосвітніх навчальних закладів: шляхи розв’язання проблем учителем // Іноземні мови у навчальних закладах. -  2004. - №1. – С.130-135.
Карпенко О.М. К вопросу о компетентностном подходе в российском образовании // Инновации в образовании. – 2004. - №6. – С.5-13.
Клепко С. Компетенція стандарту: компетентність культури: Про концептуальні підходи до освітніх стандартів // Управління освітою. – 2003. - №15-16. – С.10-24(Вкладка).
Клепко С. Різні структури ключових компетенцій // Управління освітою. – 2005. - №12. – С.2-3.
Ковганич Г. Крок за кроком до життєвої компетентності: Проект / Г. Ковганич, І. Єрмаков // Завуч (Шк. світ). – 2005. - №19. – С.23-27.
Ковганич Г. Метод проектів у формуванні життєвої компетентності особистості // Завуч (Шк. світ). – 2005. - №19. – С.21-22.
Компетентності та компетенції: до визначення понять в українському контексті // Відкритий урок. – 2004. - №17-18. – С.13-17.
Компетенция как результат общего образования // Відкритий урок. – 2004. - №17. – С.17-19.
Корніяка О.  Норми розвитку комунікативної культури // Директор школи,ліцею, гімназії. – 2005. - №3. – С.35-39.
Кравченко Т.В. Формування соціальної поведінки особистості за Робертом Мертоном // Педагогіка і психологія. – 2004. - №3-4. – С.52-62.
Кривцова С. Жизненные навыки // Відкритий урок. – 2003. - №1. – С.39-44.
Лавриченко Н. Соціалізація молоді: перспективи сім’ї та школи // Директор школи (Шк. світ). – 2003. - №39. – С.3-4.
Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологии. – 2004. – №5. – С.3-12.
Лєпіхова Л. Значення соціально- психологічної компетентності в реалізації життєвих домагань // Педагогіка і психологія. – 2004. - №3. – С.75-85.
Лєпіхова Л. Соціально- психологічна компетентність у педагогічній взаємодії // Педагогічна газета. – 2004. - №1. – С.4.
Ляшенко В. Життєва компетентність  дітей з обмеженими можливостями здоров’я // Вересень. – 2004. - №1-2. – С.97-102.
Максименко Л. Формування життєвої компетентності особистості // Шкільний світ. – 2001. - №48. – С.2.
Маслікова І.В. Моніторинг формування самоосвітньої компетентності учнів // Біологія. – 2003. - №15. – С.11-13,23.
Матвієнко О. Ціннісно-прагматичні контексти  інформаційної культури особистості // Рідна школа. – 2004. - №10. – С.13-15.
Меньшиков П.В.  Проблема логической компетентности педагога и учащихся // Психология и школа. – 2004. - №3. – С.41-55.
Модель випускника // Завуч (Шк.світ). – 2005. - №13. – С.10-11.
Мозговий В. Формування життєвої компетентності особистості  як стратегія її розвитку // Вересень. – 2004. – Спецвипуск. – С.175-179.
Моляко О. Функціональна модель формування полікультурної компетентності школярів // Рідна школа. – 2005. - №6. – С.10-12.
Морозова Е. Твоя лингвосоциокультурная компетенция // Учитель. – 2004. - №5. – С.56-57.
Олейничук І.М. Ростити людину – це радість!..: Роздуми педагогів про життєву компетентність // Шк. світ. – 2005. - №37. – С.14-20.
Парфенчикова Л. Формирование основ правовой компетентности учащихся // Відкритий урок. – 2004. - №17-18. – С.45-48.
Подольский О.А.  Моральная компетентность подростка: поиск новых возможностей исследования // Психология и школа. – 2005. - №1. – С.133-139.
Поліщук О. Шляхи формування життєвих компетентностей молодших школярів: З досвіду роботи // Початкова школа. – 2005. - №3. – С.52-56.
Пометун О.І. Теоретичні засади формування громадянської  компетентності учнівської молоді // Управління школою. – 2005. - №8. – С.5-7.
Поштарева Т.В. Формирование этнокультурной компетентности // Педагогика. – 2005. - №3. – С.35-42.
Програма спецкурсу “Основи життєтворчості особистості” (З варіативної частини навчального плану ) 10-й клас (17годин) СЗОШ№13, м. Тернопіль // Сільська шк. України. – 2004. - №21. – С28-29.
Ришовська С. Вибір професії – крок до життєвого успіху // Психолог. – 2004. - №45. – С15-17.
Родигіна І. Діяльнісний підхід до формування базових компетентностей учнів // Біологія і хімія в школі. – 2005. - №1. – С.34-36.
Родигіна І. Шляхи формування основних груп компетентностей  учнів // Директор школи України. – 2004. - №8-10. – С.148-153.
Спіжева Д. Життєва компетентність особистості очима учнівської молоді // Завуч (Шк. світ). – 2005. - №19. – С.37-44.
Трубачева С. До питання розвитку комунікативної  компетентності учнів основної школи / С. Трубачева, Р. Осадчук //Освіта і управління. – 2005. – Т.8, №2. – С.95-99.
Флиер А. Культурная компетентность личности: между проблемами образования и национальной политикой // Відкритий урок. – 2004. - №17-18. – С.55-65.
Ярулов А. Формирование культуры познавательной компетентности школьников // Школьное планирование. – 2004. - №3. – С.53-90.
Ярулов А.А. Формирование культуры социальной компетентности школьников // Школьные технологии. – 2005. - №2. – С.97-123.

3.      Формування  компетентностей в процесі викладання окремих предметів
Антохина И., Лопатина О. Компетентностный подход: чему можно научиться на уроках математики // Педагогическое самообразование. – 2004. - №37. – С.3.
Баханов К. Учнівські компетенції як складова програм з історії для 12-річної школи // Історія в школах України. – 2004. - №7. – С.7-11.
Бородіна О. та ін. Формування компетентності засобами інтеграції природничих дисциплін // Хімія. Біологія (Шкільний світ). – 2005. - №28. – С.10-11.
Босова Л.Л. Цели и содержание пропедевтической подготовки школьников в области информатики и информационных технологий в аспекте компетентностного подхода // Педагогическая информатика. – 2005. - №2. – С.12-17.
Бычкова Л. Перевод предметных умений в универсальные на уроках физической культуры: [Базові компетенції] // Відкритий урок. – 2004. - №17-18. – С.41-44.
Васильева Т. Мир, веротерпимость, прогресс: Интегративный и компетентностный подход к современным урокам истории и обществознания // Учитель года. – 2004. - №5. – С.32-35.
Васьков Ю. Навчальні нормативи та тести з фізичної підготовки за рівнями компетентності для молодої школи // Здоров’я та фізична культура (Шкільний світ). – 2005. - №11-12. – С.4-7.
Вітченко А.О. Формувати в учнів інтерпретаційну компетенцію: Уроки з вивчення давньогрецької драматургії: 8 кл. // Всесвітня література в середніх навчальніх закладах України. – 2005. - №7. – С.34-38.
Гаун О. Знать, понимать, применять: Формирование коммуникативной компетенции // Учитель года. – 2004. - №3. – С.51-59.
Дьячук П.П. Интеллектуальные обучающие программы, формирующие компетентности // Информатика и образование. – 2005. - №2. – С.99-101.
Зеер Э.Ф. Саморегулируемое учение как психолого-дидактическая технология формирования компетенции у обучаемых // Психологическая наука и образование. – 2004. - №3. – С.5-11.
Кащук С. Формирование лингвострановедческой компетенции на основе современных французских песен // Иностранные языки в школе. – 2004. - №4. – С.60-63.
Квасов В.В. Правова освіта як засіб формування компетентної, соціально адаптованої та здатної до життєтворчості особистості: алгоритм складання правових задач і ситуацій // Відкритий урок. – 2003. - №13-15. – С.111-114.
Коваленко О. На шляху до демократичної системи освіти: Урахування дитиноцентрованої освітньої моделі та компетентнісно орієнтованого змісту шкільної освіти при вивченні іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах // Іноземна мова в навчальних закладах.- 2005. - №3. – С.92-100.
Коломінова О.О. Формування англомовної лексичної компетенції у молодших школярів // Іноземні мови. – 2005. - №2. – С.48-50.
Корніяка О. Норми розвитку комунікативної культури // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. - №3. – С.35-39.
Кузьменко Ю.В. Завдання для формування соціокультурної англомовної компетенції учнів основної школи // Бібліотека журналу “Іноземні мови”. – 2003. - №4. – С.3-62.
Леонова Т. С точки зрения синергетики: коммуникативная компетенция в свете синергетического подхода к обучению иностранным языкам // Учитель. – 2003. - №6. – С.46-48.
Лещенко Г. Функціонально-комплексний підхід до роботи з текстом як засіб формування комунікативної україномовної компетенції школярів // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. - №7. – С.26-30.
Мазаєва К.В., Пугачова Н.І. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів // Біологія. – 2005. - №12. – С.5-9.
Маслікова І. Моніторинг самоосвітньої компетентності учнів у навчанні біології // Біологія і хімія в школі. – 2004. - №3. – С.40-44.
// Хімія. Біологія (Шкільний світ). – 2003. - №58. – вкладка.
Меньшиков П.В. Проблема логической компетентности педагога и учащихся // Психология и школа. – 2004. - №3. – С.41-55.
Мильруд Р.П. Компетентность в изучении языка // Иностранные языки в школе. – 2004. - №7. – С.30-36.
Мозолин В.В. Компетентностный подход в обучении информатике: возможности и проблемы // Информатика и образование. – 2005. - №2. – С.115-116.
Муравйова Л.М. Формування різних видів компетентності під час навчання біології // Біологія. – 2005. - №4. – вкладка.
Нетеча Я.І. Інтерактивне навчання із використанням аудіовізуальних та мультимедійних засобів як шлях розвитку особистісних компетентностей учнів на уроках історії // Історія. – 2005. - №5-6. – С.16-18.
Орехова И. Формирование лингвокультурологической компетенции в процессе обучения иностранным языкам // Иностранные языки в школе. – 2004. - №5. – С.28-30.
Папу О.В. Програма курсу “Крок за кроком до життєвої компетентності й успіху”: для учнів 10-11 класиів // Управління школою. – 2005. - №5. – С.18-25.
Пастушенко Р. Компетенстнісна модель навчання істоорії: Українські проблеми // Історія України (Шкільний світ). – 2005. - №2. – С.4-7.
// Історія та правознавство. – 2005. - №2. – С.2-4.
Пометун О.І. Компетентнісний підхід в освіті й оцінювання навчальних досягнень учнів з історії // Історія та правознавство. – 2004. - №23. – С.2-3.
Порошина В.Д., Басай Н.П. Формування комунікативної компетенції учнів 5 класів за допомогою навчально-методичного комплексу “GUTEN TAG!” // Управління школою. – 2005. - №22-24. – С.63-66.
Раков С. Формування математичних компетентностей випускника школи як місія математичної освіти // Математика в школі. – 2005. - №5. – С.2-7.
Родигіна І. Формування основних груп компетентностей учнів: можливості продуктивного навчання // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. - №2-3.
Сальська  О. Формування комунікативної компетенції учнів засобами іншомовних текстів // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. - №5-6. – С.61-65.
Селеменев С., Ткаченко А. Диалог: культура и компетенция // Народное образование. – 2005. - №7. – С.112-116.

Життєві компетентності

Сосницька Н. Формування фонетичної та орфоепічної компетентності учнів // Початкова освіта. – 2005. - №3. – С.6-8.
Фідря О. До питання введення громадянознавчих знань та компетенцій у курсі шкільної освіти // Історія України (Шкільний світ). – 2005. - №3. – С.20-22.
Фідря О. Чи можливо зрозуміти історію?: Методологія історії та формування хронологічних і просторових компетенцій учнів // Історія в школах України. – 2004. - №5. – С.2-7.
Фідря О. Як розвивати знання: Процесуальні компетенції учнів і вивчення історії // Історія в школах України. – 2005. - №4. – С.12-14.
Фрейман Г. Концептуальні основи формування життєвих компетенцій школярів на уроках історії // Історія України (Шкільний світ). – 2004. - №37. – С.14-16.
Фурсова Л. Від літературної компетенції – до життєвої компетентності: Формування літературної компетенції на уроках української літератури в процесі використання контекстних матеріалів // Українськ мова й література в середніх школах, гімназіях… - 2005. - №5. – С.12-21.
Фурсова Л.О. Літературна компетенція учнів у вимірі контекстних матеріалів // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2005. - №26. – С.2-11.
Хохліна О.П. Мета освіти в контексті теорії формування загальних і спеціальних здібностей // Педагогіка і психологія. – 2003. - №3-4. – С.72-76.
Хуторской А. Ключевые компетенции: Технология  конструирования // Народное образование. – 2003. - №5. – С.55-61.
Шаховский В.И. Лингвистика – методике: Лингвистическая компетенция обучения иностранных языков // Иностранные языки в школе. – 2003. - №1. – С.90-95.
Шукевич Ю. Формування в учнів основ економічної компетентності // Директор школи (Перше вересня). – 2002. - №18. – С.11.
 [I1]

Немає коментарів:

Дописати коментар